VEDTÆGTER FOR MUNKSØGÅRD DELEBILSFORENING.

§ 1     NAVN OG HJEMSTED
1.1       Foreningens navn er "Munksøgård Delebilsforening" A.M.B.A.

1.2       Foreningens hjemsted er på Munksøgård, Roskilde Kommune. Foreningens biler er fortrinvis hjemmehørende samme sted. Foreningen kan dog etablere satellitbiler, som holder uden for Munksøgård.

§ 2     FORMÅL

2.1     Foreningens formål er at erhverve, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer samt trailer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning af foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

2.2       Foreningen skal ved erhvervelse af biler og driften heraf tilstræbe at opnå miljøfordele i form af energieffektive biler samt færre biler, mindre kørsel og mindre samlet miljøbelastning i forhold til individuel bilisme.

§ 3     MEDLEMMER

3.1       Der er seks medlemstyper: A-medlem (første medlem i husstand), B-medlem (efterfølgende medlemmer i husstand) og C-medlem (minimumsbruger, som har lavere indmeldelse og kontingent, men højere kilometerpris), D-medlemmer (personer tilhørende en erhvervsvirksomhed med CVR nr., hvor hovedmedlemmet selv administrerer tilknytning af tillægsmedlemmer) samt ventelistemedlem. Endvidere kan man være passivt medlem. Der optages også medlemmer uden for Foreningen Munksøgård.

3.2       Medlemmer skal være mindst 23 år gamle på indmeldelsestidspunktet. Dog kan et medlem være under 23 år på indmeldelsestidspunktet, såfremt medlemmet er samboende med et andet medlem, som er mindst 23 år gammel. Medlemmer som er indmeldt før den 11/4-2006 er ikke omfattet af denne aldersbegrænsning.

3.3       Medlemmer skal på indmeldelsestidspunktet være bosiddende i Trekroner området. Den præcise geografiske udstrækning af området er illustreret i Bilag 1: Geografisk udstrækning af medlemsområde. Medlemmer som er indmeldt før den 12.04.2016 er ikke omfattet af denne geografiske begrænsning.

3.4       Bestyrelsen godkender nye medlemmer. I tilfælde af at bestyrelsen afslår en ansøgning om optagelse, skal afslaget begrundes skriftligt. Afslaget kan tages op på en generalforsamling.

3.5       Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at afvise begæringer om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøgere til at etablere ventelistemedlemsskab.

3.6       I tilknytning til et A-medlemsskab i henhold til pkt. 3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et B-medlemskab til et reduceret medlemsgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. Et C-medlemskab kan oprettes separat for minimumsbrugere til et reduceret medlemsgebyr. D-medlemmer betaler højere indmeldelsesgebyr og månedligt kontingent end A-medlemmer.

3.7       Ophører B-medlemmers bopælsmæssige tilknytning til A-medlemmet, ophører medlemskabet samtidigt, idet man dog har adgang til at ændre sit medlemskab til et A-medlemskab, og i den forbindelse at blive godskrevet det allerede erlagte reducerede medlemsgebyr. Hvis et C-medlem ønsker at ændre sit medlemskab til A- eller B-medlem, godskrives det allerede erlagte reducerede medlemsgebyr.

3.8       Der kan oprettes et ventelistemedlemskab, hvorefter medlemmet i prioritetsorden får mulighed for optagelse som medlem, når der viser sig mulighed for udvidelse af medlemsskaren.

3.9       Indmeldelsesgebyr for et ventelistemedlemskab fastsættes af bestyrelsen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. Når et ventelistemedlemskab ændres til et A- eller B-medlemskab, godskrives indmeldelsesgebyret.

3.10   A-, B-, C-, D- og ventelistemedlemmer kan blive passive medlemmer. Passive medlemmer kan genindtræde i foreningen uden at skulle erlægge indmeldelsesgebyr og depositum. Passive medlemmer betaler ikke kontingent, kan ikke leje biler, og har kun observatørstatus på generalforsamlinger. Overgang til passiv medlemsskab skal meddeles foreningen med seks måneds varsel til den første i måneden. Genindtræden i foreningen kan ske til den første i måneden. Et medlem skal minimum være passivt medlem i tre måneder for ikke at skulle betale kontingent for den pågældende periode ved genindtræden i foreningen.

3.11   Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte et loft over antallet af aktive medlemmer. Loftet skal fremgå af foreningens hjemmeside.

3.12   Loftet vil blive administreret ved at etablere en venteliste. Et nyt medlem kommer derfor først ind, når et andet medlem har meldt sig ud.

3.13   Passive medlemmer har fortrinsret på ventelisten til at blive aktive medlemmer. Dvs. at de automatisk bliver først på ventelisten, hvis de ønsker at blive aktive medlemmer. Dette gælder også for passive medlemmer, som bor uden for den geografiske afgrænsning.

3.14   Personer, som bor sammen med eksisterende aktivt medlem, og som ønsker at blive medlem har ligeledes fortrinsret på ventelisten. Dvs. at de automatisk bliver først på ventelisten, hvis de ønsker at blive medlem. Dette gælder også for personer, som bor uden for den geografiske afgrænsning.

§ 4     INDMELDELSESGEBYR, DEPOSITUM, KONTINGENT OG GEBYRER

4.1       Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen, og indbetales kontant ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.2       Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden årsag ophører.

4.3       Dog vil halvdelen af indmeldelsesgebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.4       Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.5       Som medlem er man pligtig at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.6       Depositum og det månedlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling eller på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

4.7       Gebyrer i henhold til de til enhver tid gældende medlemsvilkår fastsættes af bestyrelsen.
§ 5     HÆFTELSE
 

5.1    Medlemmerne hæfter alene overfor foreningen med deres indskud (indmeldelsesgebyr og depositum ). Medlemmerne hæfter dog hver især til enhver tid personligt og solidarisk overfor foreningens bankforbindelse for en andel af det beløb som foreningen har optaget som lån eller kredit Passive medlemmer og medlemmer på venteliste hæfter ikke personligt.

 
5.2    Størrelsen af medlemmernes personlige hæftelse overfor foreningens bankforbindelse er afhængig af medlemstype.
 

5.3    Hæftelsesforholdet mellem de forskellige medlemstyper er 0,50-0,33-0,17-1,00 for hhv. et A-medlem, et B-medlem, et C-medlem og et D-medlem. Matematisk regnes det ud på følgende måde:
Gæld = Antal (A-medlemmer) * 0,5 x + Antal (B-medlemmer) * 0,33 x + Antal (C-medlemmer) * 0,17 x + Antal (D-medlemmer) * 1,00 x.
Et A-medlem betaler 0,5 x, et B-medlem 0,33 x, et C-medlem 0,17 x og et D-medlem 1,0 x. Ved eksempelvis indfrielse af en gæld på 100.000 kr. med 70 A-medlemmer, 20 B-medlemmer, 9 C-medlemmer og 1 erhvervsmedlem skal hhv. et A-medlem, et B-medlem, et C-medlem og et D-medlem hver betale 1.133 kr., 748 kr., 385 kr. og 2.266 kr.  

 

5.4    Medlemmerne orienteres hvert år på den ordinære generalforsamling om størrelsen på foreningens lån og kreditter i foreningens bankforbindelse til køb af biler og om den nøjagtige størrelse af den personlige hæftelse fordelt på medlemstyper. Medlemmerne orienteres straks såfremt bestyrelsen udvider kreditfaciliteterne for hvilke medlemmerne hæfter personligt med oplysning om den fremtidige personlige hæftelse.

 

5.5    Bestyrelsen er forpligtet til en gang i kvartalet at fremsende en opdateret medlemsfortegnelse (A-, B-, C-, D- samt passive og ventelistemedlemmer) til foreningens bankforbindelse fordelt på medlemmernes personlige hæftelse, samt opgørelse over udmeldelser.

 
§ 6     ANDEL
6.1       Medlemmerne har andel i foreningens formue svarende til deres indmeldelsesgebyr og depositum.

6.2       Andelen er uoverdragelig, kan ikke pantsættes eller udloddes, og kan ikke stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for retsforfølgning.

6.3       Foreningens formue må ikke udloddes.
§ 7     BRUG AF FORENINGENS KØRETØJER M. V.

7.1       Brug af foreningens køretøjer sker i henhold til de af foreningen udarbejdede og til enhver tid gældende medlemsvilkår, som alene kan ændres af generalforsamlingen med simpelt flertal, idet dog redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

7.2       Køretøjer må ikke pantsættes, videreudlejes, udlånes eller lignende.

7.3     Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjer til andre, med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de udarbejdede vilkår for brugen af foreningens køretøjer.

7.4     Bestyrelsen kan fastsætte begrænsninger for transport af kæledyr.
§ 8     VEDERLAG FOR BENYTTELSE AF FORENINGENS KØRETØJER

8.1       Vederlaget for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes af generalforsamlingen og er til enhver tid bindende for alle medlemmer.

8.2       Nødvendiggjorde prisjusteringer kan dog med passende varsel - ikke under 14 dage - meddeles af bestyrelsen.

8.3       Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af udgifter, hensættelser m.v., og udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 9     DØDSFALD

9.1       I tilfælde af et medlems død vil den afdødes eventuelle ægtefælle/samlever med bestyrelsens tiltrædelse være berettiget til at fortsætte medlemskabet.

9.2       Hvis afdøde ikke efterlader sig ægtefælle/samlever, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, eller hvis bestyrelsens tiltrædelse ikke opnås, ophører medlemskabet uden videre.

§ 10   OPSIGELSE

10.1   Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med seks måneders varsel til udløbet af den efterfølgende måned.

10.2   Senest én måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtet til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen således pligtig til at afregne et eventuelt overskydende beløb, svarende til det af medlemmet erlagte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen.

10.3   Medlemsskabet ophører automatisk, såfremt medlemmet ikke længere har gyldigt kørekort.
§ 11   EKSKLUSION
11.1   I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes af foreningen:

A.   Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, vederlag for brugen af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.

B.   Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.

C.   Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
D.   Såfremt udskiftninger i ejer- og medlemskredsen i en juridisk person ikke kan tiltrædes af foreningen.

E.    Såfremt et medlem på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen, herunder tilsidesætter de til enhver tid gældende vilkår for brugen af foreningens køretøjer.

F.    Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler.
G.   Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort.
11.2   Eksklusion kan bestemmes af bestyrelsen, og efter en eksklusion er medlemskabet ophørt.

11.3   Et ekskluderet medlem kan begære eksklusionen behandlet på den første efterfølgende ordinære generalforsamling og foranledige spørgsmålet medtaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden i overensstemmelse med pkt. 13.2.

11.4   Senest 14 dage efter eksklusionens meddelelse skal medlemmet angive, hvorvidt medlemmet ønsker eksklusionen behandlet på den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller om medlemmet inden 14 dages fristens udløb har foranlediget indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med pkt. 12.3. idet det ekskluderede medlem ellers fortaber retten til at få spørgsmålet behandlet på en generalforsamling.

11.5   Hvis ikke det ekskluderede medlem har tilkendegivet at ville have sin eksklusion indbragt på den første efterfølgende ordinære generalforsamling eller har foranlediget indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af spørgsmålet, er foreningen senest én måned efter eksklusionens retsvirkning forpligtet til at udligne eventuelle økonomiske mellemværender, og foreningen således pligtig til at afregne et eventuelt overskydende beløb, svarende til det af medlemmet erlagte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen, ligesom det ekskluderede medlem inden samme frist er forpligtet til at afregne en eventuel skyld til foreningen.

§ 12   GENERALFORSAMLING
12.1   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
12.2   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.

5. Forslag fra medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.
8. Eventuelt.

12.3   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne eller revisor, med angivelse af dagsorden, forlanger det.

§ 13   INDKALDELSE M.V.

13.1   Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen

13.2   Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

13.3   Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er kommet til medlemmernes kundskab ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen.

13.4   Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Personer der er indbudt af bestyrelsen, samt professionelle eller personlige rådgivere har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

13.5   Regnskab og budget rundsendes til medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen.
§ 14   BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

14.1   Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i pkt. 14.3. - 14.5.

14.2   Hvert medlem – A-, B-, C-medlem og D-medlem - har på foreningens generalforsamlinger én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til én skriftlig fuldmagt fra et A-, B-, C-, eller D-medlem. D-medlemmer som er knyttet til en erhvervsvirksomhed har kun én samlet stemme uafhængig af antallet af medlemmer i erhversvirksomheden. Passive medlemmer og ventelistemedlemmer har ikke stemmeret.

14.3   Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

14.4   Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede der er til stede.

14.5   Forslag om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede der er til stede.

§ 15   DIRIGENT M.V.
15.1   Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

15.2   Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 16   BESTYRELSE

16.1   Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 17   BESTYRELSESMEDLEMMER
17.1   Bestyrelsen består af 3 - 6 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
17.2   Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

17.3   Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

17.4   Ved den første ordinære generalforsamling afgår hele den indtil da valgte/nedsatte bestyrelse, og der skal for halvdelen af den efterfølgende bestyrelses vedkommende kun kunne ske valg for en etårig periode.

17.5   Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
17.6   Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan alene vælges A-, B- eller C-medlemmer af foreningen.
17.7   Bestyrelsen kan antage en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

17.8   Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

17.9   Ophører et bestyrelsesmedlems medlemskab, ophører bestyrelseshvervet pr. samme dato.
§ 18   BESTYRELSESMØDER

18.1   Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have interesser i sagens afgørelse.

18.2   Sekretæren skriver referat for bestyrelsesmøder.
18.3   Det godkendte referat underskrives af hele bestyrelsen.
18.4   I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
18.5   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af medlemmerne er til stede.
18.6   Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af biler kan kun vedtages med ¾ flertal.
18.7   Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Konkrete udgifter, herunder kørsels- og kontorudgifter mv. kan dog godtgøres.
§ 19   TEGNINGSRET
19.1   Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 20   ADMINISTRATION

20.1   Bortset fra en mindre kassebeholdning hos en kasserer eller et bestyrelsesmedlem, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

20.2   Bestyrelsen er berettiget til at meddele kasserer prokura.
§ 21   REGNSKAB

21.1   Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af kasserer og hele bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

21.2   Første regnskab aflægges for perioden fra foreningens stiftelse til efterfølgende 31. december.
21.3   Regnskabet skal være afsluttet senest den 28. februar.
§ 22   REVISION

22.1   Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 23   OPLØSNING
23.1   Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

23.2   Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden udloddes den resterende formue af generalforsamlingen til almennyttige foreninger eller lign. til fremme af miljømæssige formål.

 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 22/5-2000.
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 31/10-2000.
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 1/10-2002
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 30/6-2003
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 11/4-2006
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 12/3-2008
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 15/4-2009
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 11/5-2016
Rettet på ekstraordinær generalforsamling d. 9/5-2017